ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

نقش برجسته آنو با نی نی

 
تصویر قبلی
كوه بادیر و نقش برجسته لولوبی
 
اطلس تاریخ ایران