تپه دینخواه -از هزاره سوم پ م
 
 

تپه دینخواه در جنوب دریاچه ارومیه نزدیك تپه حسنلو قرار دارد و توسط موزه مترو پولیتن حفاری شده است . دوره های آن از مفرغ متاخر تا اسلامی را شامل میشوند. قدیم ترین دوره دینخواه همانند دوره 4 حسنلو است . سفال قرمز و نخودی دینخواه با نقوش سیاه و قرمز همانند سفال خابور بین النهرین است و ارتباط این دو منطقه را نشان میدهد

 
اطلس تاریخ ایران
 
منبع: عصر مفرغ ایران - حسن طلایی