ایران در پیش از تاریخ
شهر دقیانوس -شهر كهن جیرفت هزاره پنجم تا سوم پیش از میلاد

 

جیرفت مركز حوزه فرهنگی جازموریان در جنوب شرقی ایران است.شرایط اقلیمی برای وجود زندگی در این منطقه بسیار مناسب است .سنگواره های حیوانی عظیم جثه در زه كلوت جازموریان،آثار پراكنده دوران پارینه سنگی هزاره پنج پ م و آثار دوران نوسنگی هزاره سوم پ م بیانگر این موضوع است.شكوفایی تمدن این محل در دوره آغاز شهر نشینی در هزاره سوم و دوم پ م است.در هزاره سوم پ م در متون اكدی یاد شده است كه نارام سین هیاتی بازرگانی برای خرید چوب ،مس وبافته به مكن كه در منطقه جازموریان قرار دارد فرستاده است.فرمانروای این منطقه به نام مانودانو در متون اكدی ذكر شده است كه احتمالا جیرفت مركز حكومتی او بوده است

تصاویر منطقه باستانی جیرفت

 
 

در دوران هخامنشی این منطقه بسیار رونق داشته است و چوبهای كاخ آپادانای شوش از این منطقه آمده است.در بازگشت اسكندر از هند به فارس یكی از محلهای اقامتی سپاه او جیرفت بوده است.آثاری نیز از دوره اشكانی و ساسانی در این محل دیده میشود. در سالهای گذشته پس از یك فصل پر باران و بروز سیل آثار متعدد بسیاری از زیر خاك بیرون آمد كه توجه تجار غیر قانونی عتقه را به خود جلب كرد ودر مدت كوتاهی این آثار به موزه های خارج منتقل شدند.

 
اطلس تاریخ ایران