ایران در پیش از تاریخ
تپه چغامیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تپه چغامیش

کاسه سفالی لبه واریخته –چغامیش- هزاره 4 پ م – موزه ملی ایران

 

 

 

 

حمید صدقی نژاد