ایران در پیش از تاریخ
تپه چغامیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح یكی از مهر های مكشوفه در تپه چغامیش -سه زن در كنار دستگاه ساخت پارچه

طرح یكی از مهر های مكشوفه در تپه چغامیش -دوك نخ ریسی، سفال گری و حیوانات

 

 

 

 

طرح مهرهای تپه چغامیش -3300 پ م

حمید صدقی نزاد
طرحها و نقوش لباسها و بافته های ساسانی- محمد رضا ریاضی