ایران در پیش از تاریخ
تپه چغامیش

 

 

 

تپه چغامیش

 

 

 

 

 

اشیای مكشوفه از تپه چغامیش

-