ایران در پیش از تاریخ
تپه چغامیش

 

 

 

تپه چغامیش

 

 

 

 

 

قسمتی از یک پیکرک انسان- سفال نخودی با نقوش سیاه- هزاره ششم پیش از میلاد-چغامیش- موزه ملی ایران

-