ایران در پیش از تاریخ
تپه چغامیش

 

 

 

تپه چغامیش

 

 

 

 

 

شی سفالی نخودی رنگ- هزاره چهارم پیش از میلاد- چغامیش- موزه ملی ایران

-