ایران در پیش از تاریخ
تپه چغامیش

 

 

 

تپه چغامیش

 

 

 

 

 

ظرفی به شکل خوک از سفال نخودی- چغامیش- 3200 پیش از میلاد- موزه ملی ایران

-