غار قلعه بزی-پارینه سنگی میانی- 100 تا 40 هزار سال پیش

غار قلعه بزی در جنوب غرب استان اصفهان در حوالی مبارکه قرار دارد و در آن تعدادی بقایای استخوانی مانند غزال و بز وحشی، آثار ذغال و ابزار سنگی پارینه سنگی میانی از 100 تا 40 هزار سال پیش کشف شده است. این محوطه یکی از نمونه های نادر کشف شده استقرار بشر در دوره پارینه سنگی میانی درمرکز فلات ایران است.
ابزار کشف شده در این محل مشابه ابزار هم دوره خود در منطقه زاگرس نیستند و شباهت زیادی به آثاری دارند که از جنوب شرق اروپا، شبه جزیره عربستان و منطقه قفقاز کشف شده اند.

 

   
 

استخوان یک علف خوار-غار قلعه بزی اصفهان- 45 تا 40 هزار سال پیش- موزه ملی ایران

 
اطلس تاریخ ایران