ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

بیستون

 

 

 

 

 

 

غار مرتاریک بیستون
تیزه موستری- غار مرتاریک کرمانشاه- موزه ملی ایران

 

 
Photo: Hamid Sedghinezhad