ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

بیستون

 

 

 

 

 

 

غار خر بیستون
دندان های یک اسب سان-10 تا 15 هزار سال پیش- موزه ملی ایران

 

 
Photo: Hamid Sedghinezhad