اطلس تاریخ ایران

 

 

 

تپه سنگ چخماق بسطام

تپه سنگ چخماق بسطام

 

دسته استخوانی و تیغه- سنگ چخماق سمنان - هزاره ششم پ م موزه ملی ایران

Fragment of sharp tools made by bone- 6th millenium BC - Natinal museum of Tehran

 
- تصاویر حمید صدقی نژاد