تپه آوه-پیش از اسلام تا قرون اولیه اسلامی
 
 

این تپه باستانی در 25 کیلومتری شهر ساوه در کنار روستای آوه قرار دارد. ارتفاع تپه 30 متر است و تاکنون حفاری علمی در آن صورت نگرفته است ولی از این محوطه تعداد بسیار زیادی سفال از دوره های مختلف تاریخی بدست آمده است. میتوان قدمت این تپه را از دوران پیش از اسلام تا قرون ابتدایی ایلامی دانست. در این محل آثاری از برج و باروی اسلامی نیز دیده میشود و در دوره سلجوقی برج دیدبانی مهمی در این تپه برپا بود.

 

تصاویر سفالهای آوه
اطلس تاریخ ایران
 
تصاویر: موزه ساوه-بهار 1391