تپه باستانی آوه

تپه باستانی آوه

 

 

 

 

 

 

سفالهای تپه باستانی آوه در موزه شهر ساوه- مربوط به اواخر ساسانی و اوایل دوره اسلامی

بعدی->>
اطلس تار?خ ا?ران