ایران در پیش از تاریخ
 
تپه آنو هزاره پنجم پیش از میلاد-نقطه آغازین كوچ به فلات ایران

تپه آنو در دامنه شمالی کوههای کوپه داغ و در جنوب شرقی شهر عشق آباد - اشك آباد قرار دارد. این تپه از چهار دوره تشكیل شده است. دوره قدیمی تر از هزاره پنجم شروع میشود و سفال این دوره بسیار شاخص است. این سفال از طریق تپه حصار1 وارد ایرانو در سیلك نیز دیده می شود. سفال آنو را در دوره های بعدی تاریخی می توان در بلخ ، بخارا و مرو مشاهده كرد و بدین ترتیب می توان آنو را مركزی برای شروع مهاجرت به اطراف فرض كرد. این تپه را یكی از اولین مراكز فرهنگ ایران باستان می دانند
اشیای مسی، بناهای خشتی، ابزار سنگی و دوک سفالی از دوره اول آنو بدست آمده است. در این دوره خانه ها ساده هستند تنها یک اتاق آنها را تشکیل می دهد. دوره سوم آنو به عصر مفرغ هزاره سوم تا اول پیش از میلاد تعلق دارد و دارای خانه هایی چند اتاقه و حصار دفاعی دور روستا است. دوره چهارم از 900 تا سده پنجم میلادی است و با حمله هخامنشیان به منطقه پایان می یابد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلس تاریخ ایران
ماخذ
A Central Asian Village at the Dawn of Civilization, Excavations at Anau, Turkmenistan
Fredrik T. Hiebert - UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA MUSEUM