ایران در پیش از تاریخ

غار یافته

 

 

این غار در اطراف خرم آباد قرار دارد و اولین بار توسط فرانک هول و کنت فلنری در سال 1965 حفاری شد. هییت مشترک ایران و بلژیک در سال 1384 مجددا در این غار حفاری انجام دادند. در این تحقیق مجموعه ای شامل مصنوعات سنگی،یک تکه گل پخته شده، بقایای جانوری، تعداد شی تزیینی مانند صدف دریایی سوراخ شده و دندان سوراخ شدخ گوزن به دست آمد که اولین شاهد وجود این نوع اشیا در ایران است.

در گمانه سال 1384 شواهدی از استفاده گل اخرا به دست آمده است. احتمال داده میشود از این گل برای تزیینات نیز استفاده میکردند. دندانهای نیش گوزن مربوط به 33400 تا 35450 سال پیش میباشند. صدفهای به دست آمده مربوط به خلیج فارس هستند و این نشانه ای از داد و ستد در آن دوره است. تکه گل پخته شده مربوط به 24470 سال پیش است.شیارهایی به عمد روی این گل کنده شده اند و امکان آویزان کردن آنرا با یک نخ مهیا کرده اند.

کشفیات غار یافته نشانه اولین داد و ستد و استفاده از تزیینات در ایران هستند.

همچنین گل پخته شده را میتوان یکی از اولین تجربیات بشر در تولیدمجسمه گلی دانست

 

مجله باستان شناسی و تاریخ -اشیای تزیینی اوایل دوره شماره سکم سال بیسست و یکم- پارینه سنگی جدید از غارهای یافته و پاسنگر لرستان- سونیا شید رنگ

 

غار یافته - سنگ مادر - موزه ملی ایران

 

 

 

 

تصویر: اطلس تاریخ ایران