ایران در پیش از تاریخ
پناهگاه سنگی ورواسی -پارینه سنگی جدید و فرا پارینه سنگی

 

 

 

ورواسی در شمال شرق کرمانشاه در دره تنگ كنشت قرار دارد. آثار دوران پارینه سنگی میانی، پارینه سنگی پایانی و فراپارینه سنگی در این غار به دست آمده است. در این غار انواع تراشنده ها كشف شده و با تعویض هر دوره تاریخی، شكل تیغه ها تغییر کرده است. این پناهگاه مسلط به تنگ كنشت است و می توان از آنجا حیواناتی را كه از تنگه می گذرند را كنترل کرد. در این پناهگاه هیچ اثر فرهنگی شامل اجاق کشف نشد، برای همین احتمالا از این محل برای كمین و شكار کردن استفاده می شد.

 

 

 

 

منبع : ایران در پیش از تاریخ اثر دكتر ص م شهمیرزادی