ایران در پیش از تاریخ

غارپاسنگر

 

 

 

پناهگاه سنگی پاسنگر در حاشیه خرم آباد در سال 1965 توسط فرانک هل و فلنری کاوش شده و بقایای دو فرهنگ برادوستی و زرزی در آن شناسایی شده است. دو صدف کفه ای با اندازه های مختلف در این غار کشف شده است که یکی از آنها در موزه ملی ایران نگه داری میشود. هیچ اثری از دخالت انسان در شکل این صدف دیده نمیشود البته در حین حفاری سوراخی بر آن ایجاد شده است. این صدف بزرگ که احتمالا مربوط به منطقه عمان است به عنوان بشقاب استفاده میشده است.

صدف دو کفه ای غار پاسنگر

 

 
تصویر: اطلس تاریخ ایران
 
مجله باستان شناسی و تاریخ -اشیای تزیینی اوایل دوره شماره یکم سال بیسست و یکم- پارینه سنگی جدید از غارهای یافته و پاسنگر لرستان- سونیا شید رنگ