ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

خراشنده- ورجوی آذربایجان شرقی- موزه ملی ایران

Levallois technique stone tool from East Azerbaijan- National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad