ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

ساطور سنگ مادر- رودان هرمزگان- پارینه سنگی قدیم آشولی -موزه ایران باستان

Acheulian stone tool from Hormozgan - National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad