ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

ساطور سنگ مادر- امرمردگ ایلام- پارینه سنگی قدیم – آشولی- موزه ایران باستان

Acheulian stone tool from Ilam - National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad