ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

دندان آسیاب کوچک انسان- غار وزمه کرمانشاه- پارینه سنگی پایانی - موزه ملی ایران

Human tooth from paleothic Vazmeh cave from Kermanshah - National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad