ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

استخوان مچ پای انسان- غار وزمه کرمانشاه- پارینه سنگی پایانی- موزه ملی ایران

Paleothic human bone from Kermanshah - National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad