صفحه اصلی

 

مناطق پارینه سنگی ایرانمناطق پارینه سنگی جدیددوره زیرین
شمال شرق ایران در بستركشف رودخراسان، نزدیك روستای بقبقو و میرک سمنان
شمال غرب ایران در مثلث تبریز،مراغه و میانه
جنوب شرق ایران در لدیز سیستان
حومه كرمانشاه در كاگیا

مناطق پارینه سنگی جدیددوره میانی
هفده غار و پناهگاه سنگی در اطراف خرم آباد مانند غار كنجی،قمری،ارجنه،كه آثار آنها متعلق به پنجاه هزار تا سی و هشت هزار سال پیش است
كوهدشت لرستان و نزدیكی كوه سرساهون،مانند هومیان كه این منطقه در ارتفاع دو هزار متری از دریا قرار دارد و احتمالا فقط در تابستان استفاده میشده است
دره هولیلان در كنار رود سمیره كه هفت محل در آنجا شناسایی شده است. دو محل پناهگاه سنگی و بقیه محلهای باز هستند و نزدیك پل باریك قرار دارند
غرب دریاچه ارومیه نزدیك شهر ارومیه در غار تمتمه كه در ارتفاع 1500 متری از سطح دریا قرار دارد و احتمالا فقط در فصل گرما مانند تابستان استفاده میشده است
اطراف كرمانشاه مانند غارهای بیستون ،غار خر ،پناهگاه سنگی ورواسی، غارهای مر تاریك ،مر آفتاب ، مردودر. دو محل دیگر نیز در نزدیكی هرسین كرمانشاه كشف شده اند
سایر محلهای مهم دیگر عبارتند از یك محل نزدیك جهرم، اشكفت گاوی در كنار رود كور فارس،غار كه آرام در شمال ایران، غار خونیك نزدیك بیرجند، تل ابلیس كرمان ، حوالی تهران ، در حوضه مسیله ورامین جنوب تهران و کوهدشت لرستان
این آثار از یكصد هزار سال پیش تا هشتاد هزار سال پیش میباشند

مناطق پارینه سنگی جدیددوره زبرین
غارهای خر، یافته ،ارجنه ، پناهگاه سنگی ورواسی پاسنگر ،در غرب ایران اشكفت قادی بر می شور در ساحل دریاچه مهارلو همچنین اشكفت گاوی و در دره هولیلان در مار گورگلان سراب ،غار گاگل،سل مار،در مار، و دیگر نقاط
آزمایشات انجام شده حدود سالهای سی و هشت هزار سال تا بیست هزار سال پیش تخمین زده اند

غار و تپه های پیش از تاریخ ایران

جیرفت هزاره پنجم پ م تا هخامنشی
تپه حاجی فیروز هزاره هشتم پ م
تپه موشلان هزاره هفتم و ششم پ م
تپه ازبكی هزاره هفتم و ششم پ م
قره تپه هزاره شش وپنج ش م
تپه شورابه فلات عتیق
اشکفت قد برمشور -برادوستی
تپه های شوش هزاره دهم پ م تا امروز
سیلك از هزاره هفتم پ م
تپه عبد الحسین هزاره دهم تا هفتم ش م
تپه سراب هزاره دوازدهم تا دهم پ م
تپه یحیی هزاره پنجم پ م
تپه تولایی سوزیانای عتیق
یاریم تپه هزاره پنجم پ م
چشمه علی ری از هزاره هفتم پ م
پناهگاه ورواسی هزاره پنجم پ م
پناهگاه ارجنه - 50000سال پیش

غار علی تپه هزاره یازدهم پ م
غار سهولان همه دوره ها
منطقه باستانی یری هزاره اول پیش از میلاد
ویند كلخوران دخمه های پیش از تاریخ
تپه دینخواه هزاره سوم پ م
حمام سنگی گیوی-نامشخص

تل قزیر رامهرمز - هزاره دوم پیش از میلاد
غار تمتمه پارینه سنگی میانی
کشف رود یک میلیون سال پیش تا 800 هزار سال پیش
غار گمیشان هزاره یازدهم پ م
غار قلعه بزی - 100000 سال پیش
کفتار خون - پارینه سنگی میانی
دربند گیلان- 500000 سال پیش
اشکفت گاوی - 27000 سال پیش
تپه قلعه رستم هزاره هفتم پ م

تپه علی كش هزاره نهم تا ششم پ م
تپه چغابنوت هزاره هفتم تا سوم پ م
تپه چغامیش دوره سوزیای عتیق تا هخامنشی
نقش برجسته آنو بانی نی
2200 پ م
تپه جعفر آباد دوره سوزیانا
تپه سگابی هزاره هفتم تا سوم پ م
شهر سوخته هزاره چهارم و سوم پ م
سرخدم لكی هزاره اول پ م
تپه موشكی هزاره هفتم پ م
تپه گنج دره هزاره نهم تا هفتم پ م
غار کونجی - 40000سال پیش
تپه گوران هزاره ششم پ م
کوهدشت لرستان - فراپارینه سنگی

تورنگ تپه هزاره پنجم پ م
یانیك تپه هزاره ششم پ م
تپه خالصه هزاره ششم پ م
دره هولیلان هزاره سوم پ م
شهدادهزاره چهارم پ م
گوهر تپه از هزاره سوم پ م
گنج پر گیلان- 300000 سال پیش
كوهدشت هزاره پنجم پ م
غار كرفتو
از پیش از ماه تا ساسانی
كلاردشت-هزاره دوم پ م
كردلر تپه - هزاره چهارم پ م
قلی درویش
هزاره پنجم پ م
قلعه کش دابوشت-هزاره سوم تا اول پ م
جیرفت هزاره سوم پ م
تپه سنگ چخماق هزاره ششم پ م
کیارام- 60000 سال پیش
برنز لرستان - عصر مفرغ
تپه ملیان - هزاره دوم پیش از میلاد
منطقه فراش هزاره سوم پ م
میرک سمنان 150000 هزار سال پ م

غار آرنیهزاره چهارم پیش از میلاد
آق تپه
هزاره اول پ م تا هخامنشی
دالما تپه هزاره پنجم و چهارم پ م
گودین تپه هزاره ششم پ م
تپه حسنلو هزاره ششم پ م تا 250 پ م
غارهای بیستون - دوره های مختلف پارینه سنگی
غار هوتووكمربند هزاره دهم تا پنجم پ م
غار پاسنگر- برادوستی

تپه مارلیك هزاره اول پ م
تپه پیزدلی هزاره چهارم پ م
تل ابلیس هزاره پنجم پ م
تل باكون هزاره ششم پ م
تپه باباجان هزاره سوم پ م
تل جری هزاره ششم پ م
تپه حصار از هزاره هفتم پ م
تپه گیان
از هزاره چهارم پ م
تپه سبز دوره سوزیانا
مسجد کبود تبریز- هزاره دوم پ م
تپه زاغه از هزاره هفتم پ م
تپه آنو از هزاره ششم پ م
غار خر پارینه سنگی میانی
غار پبده پارینه سنگی
هفتوان - هزاره دوم پ م
سگزآباد - هزاره دوم پ م
شیوه تو - 400000 سال پیش
تپه نورآباد
هزاره چهارم پ م
گوی تپه هزاره چهارم پ م
تپه قبرستان قزوین هزاره پنجم پ م
قبرستان کشیگ هزاره سوم پ م -
تپه اهرنجان هزاره هفتم پ م
املش هزاره اول پ م
تپه سفالیان ورامین هزاره چهارم پ م

ماخذ : ایران در پیش از تاریخ اثر دكتر ص م شهمیرزادی اطلس تاریخ ایران
اطلس تاریخ ایران