ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

ساطور سنگ مادر- امر مردک ایلام- پارینه سنگی قدیم آشولی موزه ایران باستان

Acheulian stone tool from Ilam - National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad