ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

پیکره سفالین زن- هزاره ششم پ م – محل کشف نامعلوم- موزه آبگینه

Statue of a woman - 6th millenium BC- Abgineh museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad