ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

کاسه سفالی منقوش دست ساز- دشت قزوین – هزاره پنجم پ م – موزه آبگینه

5th millenium BC- Qazvin - Painet hand maid pottery -Abgineh museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad