ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

ظرف سفالی احتمالا دیلمان – هزاره اول پ م موزه مقدم

-Pottery jar - Deilaman- 1st millenium BC-Moghaddam museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad