ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

مهر استامپی سنگی- محل کشف نامعلوم- هزاره سوم پ م – موزه مقدم

Stone stamp seal- 2nd millenium BC- Moghaddam museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad