ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

سرنیزه مفرغی – هوراند اهر– هزاره دوم پیش از میلاد- موزه آذربایجان

Hurand Ahar- 2nd millenium Bc- National museum of Azarbaijan Tabriz

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad