ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

ظرف سفالی با دسته های تزیینی و نقش کنده- شوش هزاره سوم پ م – موزه ملی ایران

Pottery with engravings and handle- Susa - 3rd millenium BC- National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad