ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

کوزه سفالی خاکستری رنگ با دسته- یانیک تپه- هزاره سوم پیش از میلاد – موزه آذربایجان تبریز

Grey pottery with handle- Yanik Teppe- 3rd millenium BC- National museum of Azarbaijan Tabriz

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad