ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

آبخوری سفالی- تل شغا فارس- هزاره سوم پ م – موزه ملی ایران

Pottery from Fars- 3rd millenium BC- National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad