ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

برچسب های گلی – احتمالا جنوب غرب ایلام- هزاره چهارم و اوایل هزاره سوم پ م – موزه مقدم

First mud works - 4th millenium BC-Ilam, South Iran-Moghaddam museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad