ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

سفال به شکل خاک انداز- سیلک- هزاره اول پیش از میلاد – موزه ملی ایران

Pottery from Sialk Kashan- 1st millenium BC- National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad