ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

جام سفالی- شوش هزاره پنجم پ م – موزه ملی ایران

Pottery beaker- susa 5th millenium BC- National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad