ایران در پیش از تاریخ
غار كونجی -پارینه سنگی جدید و میانه

 

 

 

این غار در اصل فضای گنبدی شكلی در 6 كیلومتری جنوب خرم آباد است که حدود 70 متر از كف دشت بالاتر است و از ورودی این غار می توان همه دشت را نظاره كرد. دو غار پیش از تاریخ جاری و ارجنه در نزدیكی این غار قرار دارند. طول غار كنجی 28 متر است. در حفاریهایی كه در سال 1342 انجام گرفت ابتدا دوره اروك نمایان و پس از آن دوره پارینه سنگی پایانی مشخص شد. آزمایشگاه كربن 14 قدمت آنرا در حدود 40 هزار سال تخمین زد. آثار دوره فرا پارینه سنگی نیز در این غار به صورت مخدوش به دست آمده است.

غار كونجیخراشنده دو سویه - موزه ملی ایران

 

 

 

 

منبع : ایران در پیش از تاریخ اثر دكتر ص م شهمیرزادی
Photo: Hamid Sedghinezhad