ایران در پیش از تاریخ
غار خر -پارینه سنگی تا ساسانی

 

 

 

نزدیك شهر بیستون مقابل رود گاماسیاب غار نیمه عمیقی به طول 27متر قرار دارد.این غار كمی بالاتر از غار شكارچیان است. در یك حفاری كوتاه مدت در این غار ، آثار دوره میانی پارینه سنگی تا دوره ساسانی به دست آمد. تعداد زیاد استخوانهای بز و گوسفند در این غار نشاندهنده این است كه شاید این منطقه یكی از اولین مناطقی باشد كه اهالی آن موفق به اهلی كردن بز و گوسفند شدند. این غاردر سال 1344توسط اسمیت حفاری شده است

 

 

 

 

منبع : ایران در پیش از تاریخ اثر دكتر ص م شهمیرزادی