ایران در پیش از تاریخ
دره هولیلان -فراپارینه سنگی و نوسنگی

 

 

 

در غار كوچك مارگورگلانسراب ودر محل درمار آثار فرا پارینه سنگی و نوسنگی دیده شده است در درمار كه غار نسبتا وسیعی است آثار سفالهای پارتی نیز مشاهده شده است. این غار ابزارهای متعددی از فرا پارینه سنگی را نمایان كرده است. تداوم دوره فرا پارینه سنگی به نو سنگی در این غار به خوبی مشاهده میشود

گستردگی آثار یافت شده در این محل بسیار است. قدیمی ترین آثار کشف شده مربوط به پارینه سنگی قدیم هستند.

هولیلان

سنگ مادر-هولیلان - موزه ملی ایران

 

 

 

 

منبع : ایران در پیش از تاریخ اثر دكتر ص م شهمیرزادی