ا?ران در پ?ش از تار?خ

هرسین

 

 

 

هرسین

هرس?ن - سنگ مادر - موزه مل? ا?ران

 

 

 

 

تصویر: اطلس تاریخ ایران