ایران در پیش از تاریخ

هرسین

 

 

 

هرسین

هرسین - سنگ مادر - موزه ملی ایران

 

 

 

 

تصویر: اطلس تاریخ ایران