ایران در پیش از تاریخ
غار دو اشكفت

 

 

 

غار دو اشكفت

سنگ مادر- غار دو اشكفت بیستون- موزه ملی ایران

 

 

 

 

تصویر: اطلس تاریخ ایران