ایران در پیش از تاریخ
اشکفت قد برمشور-پارینه سنگی جدید و فرا پارینه سنگی

 

 

 

در سال 1933 این اشکفت توسط زمین شناس براون کشف شد و سال بعد مورد تحقیق قرار گرفت. اشکفت قد برمشور در 11 کیلومتری جنوب شرقی شیراز در ارتفاع 1500 متری از سطح دریا قرار دارد. این غار کوچک و پناهگاه صخره ای کوچکتر کناریش در شمال غربی دریاچه مهارلو قرار دارند. مصنوعات سنگی به دست آمده از این محل متعلق به فرهنگ برادوستی هستند. متاسفانه در سال 1384 احداث راه صدمه به این منطقه پارینه سنگی زده است.

 

 

 

 

 

منبع : ایران در پیش از تاریخ اثر دكتر ص م شهمیرزادی