ایران در پیش از تاریخ

اشکفت گاوی

 

 

اشکفت گاوی نخستین محوطه کاوش شده دوره پارینه سنگی است که در سالهای اخیر توسط پتروشیمی به شدت صدمه دیده است. این محل در سال 1969 توسط سامنر کشف شد.مایکل روزنبرگ در سال 1978 آنرا کاوش کرد.قدمت این محل را بر اساس اشیای استخوانی و سنگی مربوط به پارینه سنگی میانی و جدید دانسته اند یعنی حدود 16 تا 27 هزار سال پیش. آثار یافت شده از این غار شامل ابزار سنگی و استخوانی و بقایای اسکلت انسانی است. بقایای انسانی شامل ده قطعه از بخشهای مختلف جمجمه و دیگر اعضا انسانی بوده است که به آمریکا منتقل شده اند. ارتفاع غار از سطح دشت حدود 30 متر است و دهانه غار به سمت رودخانه کر و در فاصله 100متری آن قرار دارد.

 

اشکفت گاوی

 

 

http://kohestanehajiabad.blogfa.com/1390/12/2تصویر از