ایران در پیش از تاریخ
غار علی تپه -فرا پارینه سنگی

 

 

 

این غار در نزدیكی بهشهر كنار دریای خزر قرار دارد و نزدیك غارهای هوتو و كمربند است. در این غار آثار دوران فرا پارینه سنگی نمایان شده است. كهن ترین آثار به دست آمده از این غار همانند آثار موسوم به دریاس كهن در شمال غرب اروپا است كه به حدود 10500 سال پیش تعلق دارند.60درصد چرندگان در این سال در منطقه را غزالها و تنها 20درصد را بز و گوسفند تشكیل میدادند. پس از اینكه كمی هوا گرمتر میشود تعداد غزالها كمتر میشود و حیواناتی همچون فوك،اسب،خوك وروباه هم به گوسفند و بز اضافه میشوند. در حدود9300 سال پیش كه مصادف است با آخرین دوره یخبندان دوباره تعداد غزالها زیاد میشود و 9000سال پیش كه دوره یخبندان به اتمام میرسد غار علی تپه برای همیشه متروك میشود و ساكنان آن به دشتها سرازیر میشوند و فرهنگ فرا پارینه سنگی در این منطقه به اتمام میرسد

 

 

 

 

منبع : ایران در پیش از تاریخ اثر دكتر ص م شهمیرزادی