`اشكانیان

 

قبرستان های اطراف دریاچه زریوار

بر اساس مطالعات سال 1381 در منطقه مریوان ( که اولین کاوش علمی در این محل است) آثاری از دوره پارینه سنگی میانی ،فرا پارینه سنگی، نوسنگی، عصر مس و سنگ، هزاره اول قبل از میلاد و دورانهای تاریخی و ایلامی کشف شد. همچنین 15 گورستان گورخمره ای در محل کشف شد که مانند کمربندی دریاچه زریوار را دور زده بودند.
اموات درون خمره قرار میگرفتند و سر خمره را رو به شرق قرار می دادند . در این خمره ها مهره های شیشه ای، ظروف سفالی سوزن و هاون سفالی  همراه اموات کشف شدند. در یکی از قبرستانها نیز گور خمره های دو خمره ای استفاده میشد که احتمالا دلیل آن بزرگی اجساد بوده است. مشابه آن در قبرستان کنگاور ، گرمی و سنگ شیر همدان دیده شده است. این پانزده قبرستان مانند کمربندی دریاچه را احاطه کرده اند و بی شک در دوره اشکانی این محل یمی از موقعیت های استقراری پر جمعیت بوده است.

تصویر اطراف دریاچه زریوار

 
مقاله نگرشی بر آیین تدفین گورخمره ای دوران اشکانی در حاشیه غربی زاگرس مرکزی (مریوان )
مجله  پیام باستان شناس » پاییز و زمستان 1383 - شماره 2
نویسندگان:محمدی فر، یعقوب - هژبری نوبری، علی رضاگورستانهای مریوان: