تصاویر از سلمان خوشقدم

سنگ نگاره تنگ سروك

سنگ نگاره تنگ سروك

سنگ نگاره تنگ سروك

 

سنگ نگاره تنگ سروك

سنگ نگاره تنگ سروك- مهرداد اول اشكانی و شاه الیمایی

بازسازی طرح سنگ نگاره های تنگ سروك

 
سنگ نگاره تنگ سروك
سنگ نگاره تنگ سروك سنگ نگاره تنگ سروك

سنگ نگاره تنگ سروك

سنگ نگاره تنگ سروك

سنگ نگاره سوم

سنگ نگاره تنگ سروك

 

سنگ نگاره تنگ سروك

سنگ نگاره اول

 

سنگ نگاره تنگ سروك

سنگ نگاره پنجم

سنگ نگاره تنگ سروك

 

سنگ نگاره تنگ سروك

سنگ نگاره چهارم