اشكانیان
اشك هشتم

مناسكیر- كام نخجیر

اشك دهم

حتی نام او را نمی توانیم درست بخوانیم. او خود را اشك ننامیده است تاریخ بر تخت نشینی اوبه درستی مشخص نیست.به نوشته لوكیان او در 96 سالگی در گذشت

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

بر تخت نشینی مناسكیر
89پ م