اشكانیان
اشك هفتم

مهرداد دوم - اشك هشتم

اشك نهم

مهرداد دوم پس از پدر به شاهی رسید. او بر سكاها پیروز شد و بلخ را هم به شاهنشاهی خود افزود. او بر ارتوازد نیز پیروز شد و ارمنستان را به زیر سلطه خود در آورد.همچنین بر قسمت بزرگی از بین النهرین تسلط یافت.در سال 92 پ م سولا نماینده سنای روم به كرانه فرات رسید و با اربازو سفیر مهرداد روبرو شد.آنها با هم پیمان صلح بستند

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

بر تخت نشینی مهرداد دوم
123 پ م
صلح اربازو با سولا
92 پ م
مرگ شاه
89 پ م