اشكانیان
اشك ششم

اردوان دوم - اشك هفتم

اشك هشتم

به تصمیم مجلس مهستان عموی كهنسال فرهاد دوم یعنی اردوان دوم به شاهی رسید.سكاها نیز از شورش دست كشیدند و رو به شمال رفتند. اردوان در جنگ با تخاری ها زخمی كاری برداشت و كشته شد.او دومین شاه ایرانی بود كه در جنگ با قبایل شمال شرقی كشته شده است .سكاها سر انجام بر اثر فشار اشكانیان به منطقه درانگیانا كوچ كردند كه امروز به نام سیستان شناخته میشود

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

بر تخت نشینی اردوان دوم
128 پ م
كشته شدن شاه
123 پ م